آموزش رایگان فیزیک دوازدهم

فصل اول - حرکت بر خط راست

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 1: مفاهیم اولیه حرکت بر خط راست

مدت زمان

44 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 2: حرکت یکبعدی

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 3: جابجایی و مسافت

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 4: سرعت متوسط و سرعت متوسط کل

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 5: تندی متوسط و تندی متوسط کل

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 6: سرعت و تندی لحظه ای

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 7: تابع و نمودار سرعت _ زمان + فواید این نمودار

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 8: شتاب متوسط و شتاب متوسط کل

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 9: شتاب لحظه ای

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 10: تابع و نمودار شتاب _ زمان

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 11: انواع حرکت های شتابدار

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 12: حرکت یکنواخت و نمودار ها در حرکت یکنواخت

مدت زمان

53 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 13: روش های حل مسایل به هم رسیدن دو متحرک

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 14: حرکت شتابدار با شتاب ثابت + تحلیل نمودار ها

مدت زمان

102 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 15: حل و تشریح تست های فصل

مدت زمان

106 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 16: نکته های حرکت بر خط راست

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

فصل دوم - دینامیک

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 17: نیرو، قانون های اول، دوم و سوم نیوتن

مدت زمان

64 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 18: حل تست های مبحث نیرو و قوانین نیوتن

مدت زمان

82 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 19: انواع نیرو - نیروی گرانشی

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 20: انواع نیرو - نیروی وزن

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 21: انواع نیرو - نیروی مقاومت شاره

مدت زمان

80 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 22: انواع نیرو - نیروی عمودی تکیه گاه

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 23: انواع نیرو - نیروی اصطکاک

مدت زمان

90 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 24: انواع نیرو - نیروی سطح

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 25: انواع نیرو - نیروی کشسانی فنر

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 26: انواع نیرو - نیروی کشش

مدت زمان

23 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 27: تکانه، فرمول ها ، نکته ها کنکوری

مدت زمان

102 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

فصل سوم - نوسان و موج

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 28: معرفی انواع نوسان به همراه شکل + تدریس مفاهیم

مدت زمان

130 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 29: ارتباط بین فاز ها و بعد های مختلف

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 30: فرمول ها و نمودار های نوسان

مدت زمان

176 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 31: آونگ ساده

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 32: نکته های مربوط به آونگ ساده

مدت زمان

85 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 33: کلیات موج + موج طناب

مدت زمان

120 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 34: حل تست

مدت زمان

88 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 35: امواج الکترو مغناطیسی + طیف امواج

مدت زمان

97 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 36: موج فنر، امواج صوتی

مدت زمان

84 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 37: شدت موج

مدت زمان

109 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 38: اثر دوپلر

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 39: بازتاب موج

مدت زمان

167 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 40: شکست موج

مدت زمان

152 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

فصل چهارم - آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 41: شاخه های علم فیزیک

مدت زمان

81 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 42: اثر فوتو الکتریک

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 43: طیف سنجی

مدت زمان

135 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 44: نکات مدل اتمی بور

مدت زمان

95 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 45: لیزر

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 46: فیزیک هسته ای

مدت زمان

95 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دوازدهم

جلسه 47: حل تست

مدت زمان

123 دقیقه

مدرس

استاد حنایی