جلسه 2: حرکت یکبعدی

در جلسه دوم فیزیک دوازدهم ابتدا به تعریف ” حرکت یکبعدی” پرداخته و مباحث مربوط به “مکان“، “بردار مکان” و “تغییر جهت بردار مکان” صحبت میکنیم. در ادامه “معادله زمان – مکان” را آموزش می دهیم و “مکان اولیه” را تعریف می کنیم. نمودار “مکان – زمان” را تعریف کرده و به بررسی فواید این نمودار می پردازیم. در تمام قسمت ها از نمودار های گرافیکی برای تدریس بهتر مطالب استفاده شده است.

در پایان تست های مربوط به این بخش از کتاب درسی را با یکدیگر مرور می کنیم.

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات فیزیک