آموزش رایگان شیمی دهم

آموزش رایگان شیمی دهم در فصل اول به تدریس “عنصر ها چگونه پدید آمده اند ؟”، ” عدد اتمی و عدد جرمی”، ” ایزوتوپ ها”  و… می پردازد. تدریس خط به خط شیمی دهم به همراه ارائه مطالب تکمیلی توسط استاد ملکشاهیان به شما کمک میکند تا علاوه بر درک کاملتر مباحث آموزشی، به صورت تدریجی در کنار مطالب کتاب درسی بر دامنه اطلاعات خود افزوده و توانایی بالایی در حل تمرین و تست زدن کسب کنید.

در تدریس شیمی دهم فیبوکا، تمام مطالب کتاب کلمه به کلمه آموزش داده شده، با هم بیاندیشیم های کتاب شیمی دهم به صورت کامل حل و بررسی شده و نکات کنکوری و تکمیلی مورد نیاز بیان شده است. 

فیلم آموزش شیمی دهم به صورت کاملا گرافیکی، جذاب و به شیوه ای جدید، آموزشی متفاوت را برای شما به ارمغان آورده است. همچنین می توانید در صورت تمایل جزوه آموزش شیمی دهم را که به صورت کتاب کار طراحی شده است را به صورت رایگان دریافت کنید.

آموزش رایگان شیمی دهم - فصل اول - کیهان زادگاه الفبای هستی

برای مشاهده تدریس فصل اول شیمی دهم بر روی دکمه ” مشاهده و دانلود” هر جلسه، کلیک کنید.

فیلم جلسه اول : عنصرها چگونه پدید آمده اند؟

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فیلم جلسه دوم: عدد اتمی + عدد جرمی

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فیلم جلسه سوم: ایزوتوپ

آیا همه اتم های یک عنصر پایدار هستند؟

مدت زمان

44 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فیلم جلسه چهارم: طبقه بندی عنصرها، جدول دوره ای عنصر ها

نکته های جدول تناوبی

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 5: جرم اتمی

جرم اتمی عنصر ها + جرم اتمی میانگین

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 6: با هم بیاندیشیم

جرم اتمی صفحه 15 کتاب

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 7:

چگونگی محاسبه انواع مولکول های ساخته شده یک ترکیب

مدت زمان

15 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 8: مطالب تکمیلی استوکیومتری

عدد آوواگادرو، روابط جرمی - مولی

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 9: استوکیومتری

حل چند تمرین و تست

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 10: شمارش ذره ها از روی جرم انها

پیوند با ریاضی

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 11: نور کلید شناخت جهان

نشر نور و طیف نشری

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 12: کشف ساختار اتم

مدت زمان

46 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 13: آرایش الکترونی، عدد کوانتومی

روش های رسم آرایش الکترونی

مدت زمان

68 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 14: آرایش الکترونی

آرایش الکترونی یون ها، دسته بندی عنصر های جدول تناوبی

مدت زمان

93 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 15: ساختار اتم و رفتار آن

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 16: طرز تشکیل ترکیب های یونی

تبدیل اتم ها به یون ها + تبدیل اتم ها به مولکول ها

مدت زمان

107 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش رایگان شیمی دهم - فصل دوم - ردپای گازها در زندگی

آموزش شیمی دهم

جلسه 17: ردپای گازها در زندگی

هوا معجونی ارزشمند

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 18: نام گذاری یون های تک اتمی

فلزات دارای بار متغیر + نام گذاری آنیون های تک اتمی

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 19: مطالب تکمیلی برای رسم ساختار لوویس

ساختار لوویس یون ها

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 20: اکسیژن گازی واکنش پذیر در هواکره

خواص اکسید های فلزی و نافلزی

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 21: پایستگی جرم و موازنه واکنش ها

موازنه واکنش هیدروکربن ها

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 22: واکنش های شیمیایی و قانون پایستگی جرم

موازنه کردن معادله واکنش های شیمیایی

مدت زمان

24 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 23: چه بر سر هو اکره می آوریم؟

اثر گلخانه ای + شیمی سبز، راهی برای حفاظت از هوا کره

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 24: اوزون، دگر شکلی از اکسیژن در هوا کره

منابع تولید اکسید های نیتروژن

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 25: خواص و رفتار گازها

مطالب تکمیلی + قانون گاز ایده آل + قانون بویل+روابط حجمی در گازها

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 26: روابط مولی مولی

استوکیومتری مولکول ها و اتم ها

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 27: روابط جرمی جرمی

مدت زمان

75 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 28: روابط حجمی در گازها

مدت زمان

88 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 29: ادامه روابط حجمی در گازها

روابط حجمی گازها با استفاده از چگالی

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش رایگان شیمی دهم - فصل سوم - آب آهنگ زندگی

آموزش شیمی دهم

جلسه 30: آب آهنگ زندگی

نکته های تکمیلی پیش بینی انحلال پذیری+ترکیب های یونی چندتایی

مدت زمان

85 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 31: غلطت در محلول ها و روش های بیان آن

درصد جرمی یا غلظت درصد

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 32: ppm

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 33: غلظت مولی

روابط تبدیل درصد جرمی ، غلظت مولار و ppm به یکدیگر

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 34: رقیق سازی محلول ها

استوکیومتری محلول ها + محلول ها و مقدار حل شونده ها

مدت زمان

92 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 35: نکته های تکمیلی در مورد انحلال پذیری

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 36: ادامه نکته های تکمیلی در مورد انحلال پذیری

بررسی و حل تست های مربوطه

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 37: نکته های تکمیلی در مورد نیروهای بین مولکولی

مولکول های قطبی و غیر قطبی + انواع نیروهای بین ذره ها

مدت زمان

121 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دهم

جلسه 38: چگونگی انحلال ترکیب ها در آب

تفکیک یونی در فرآیند انحلال

مدت زمان

103 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

سایر محصولات مرتبط

برای مشاهده فیلم های آموزش شیمی و استفاده از تخفیف های موجود، می توانید در بخش فروشگاه، وارد دسته بندی ” آموزش شیمی ” شوید و یا محصول مورد نظر خود را از بخش زیر به سبد خرید اضافه کنید.