آموزش رایگان فیزیک یازدهم

فصل اول - الکتریسیته ساکن

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 1: تعریف بار الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 2: تعریف نیروی الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 3: محاسبه اندازه نیروی الکتریکی

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 4: نکات مبحث نیروی الکتریکی + حل تست

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 5: تعریف میدان الکتریکی + شدت و جهت میدان

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 6: شدت میدان الکتریکی حاصل از چند ذره بار

مدت زمان

37 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 7: نکات شدت میدان الکتریکی + خطوط میدان الکتریکی

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 8: چگالی سطحی بار الکتریکی + کار + پتانسیل الکتریکی

مدت زمان

70 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 9: چند نکته در باره اجسام رسانا

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 10: آموزش خازن و مفاهیم مربوط به آن

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 11: حل و تشریح تست های فصل

مدت زمان

72 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

فصل دوم - جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 12: آموزش ولتاژ و جریان الکتریکی

مدت زمان

64 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 13: تعریف مقاومت الکتریکی + فرمول ها و حل تست

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 14: قانون اهم و بررسی نمودار دو سر یک مقاومت

رئوستا، انواع رساناها + انواع مقاومت

مدت زمان

53 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 15:تعاریف و مباحث مربوط به باتری

دوقاعده خیلی مهم + کاربرد اول دو قاعده

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 16: کاربرد دوم دو قاعده + حل تست

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 17: روش به دست آوردن Rt در شکل های پیچیده

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 18: مدارهای جریان الکتریکی

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 19: کاربرد سوم دو قاعده

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 20: کاربرد چهارم دو قاعده

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه21: کاربرد پنجم دو قاعده

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 22: کاربرد ششم دو قاعده

مدت زمان

96 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 23: بررسی تغییرات شدت جریان و ولتاژ

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 24: توان الکتریکی و انواع آن

مدت زمان

90 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 25: نکات مربوط به توان الکتریکی

مدت زمان

124 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

فصل سوم - مغناطیس و القای الکترومغناطیسی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 26: میدان مغناطیسی و قانون القای الکترو مغناطیسی

مدت زمان

126 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 27: شدت میدان مغناطیسی سیم لوله

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 28: نیروی مغناطیسی نوع یک

مدت زمان

110 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 29: نیروی مغناطیسی نوع دوم + مواد مغناطیسی

مدت زمان

93 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 30: شار مغناطیسی

تعریف و اثبات روابط، چند نکته مهم

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 31: قانون لنز

مدت زمان

76 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 32: قانون فارادی

مدت زمان

84 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 33: نکات قانون فارادی + القاگر

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک یازدهم

جلسه 34: جریان متناوب (ac) + مبدل (ترانفورماتور)

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

استاد حنایی