آموزش رایگان ریاضی دهم

در این بخش می توانید فیلم های آموزش رایگان ریاضی دهم را مشاهده نماید. برای دانلود جزوه های ریاضی دهم، روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل اول - مجموعه، الگو و دنباله

آموزش ریاضی دهم

جلسه 1: مجموعه های متناهی و نامتناهی

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 2: متمم یک مجموعه

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 3: الگو و دنباله

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 4: دنباله ها

مدت زمان

38 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 5: دنباله های حسابی و هندسی

مدت زمان

56 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 6: ادامه مبحث دنباله های حسابی و هندسی

مدت زمان

61 دقیقه

مدرس

استاد عربان

خرید فیلم های آموزش ریاضی

شما می توانید فیلم های آموزشی ریاضی را به دو صورت تک پایه ( ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) و یا به صورت پکیج درس ریاضی خریداری نمائید. با خرید پکیج ها، می توانید از تخفیف های بیشتر نسبت به خرید تک پایه بهره مند شوید.

برای ورود به بخش محصولات و فیلم های آموزش ریاضی، بر روی دکمه زیر بزنید.

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل دوم - مثلثات

آموزش ریاضی دهم

جلسه 7: نسبت های مثلثاتی

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 8: ادامه مبحث نسبت های مثلثاتی

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 9: دایره مثلثاتی

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 10: ادامه مبحث دایره مثلثاتی

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 11: روابط بین نسبت های مثلثاتی

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 12: ادامه مبحث روابط بین نسبت های مثلثاتی

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

استاد عربان

فصل سوم - توان های گویا و عبارت های جبری

آموزش ریاضی دهم

جلسه 13: ریشه و توان ریشه n ام

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 14: ادامه مبحث ریشه و توان ریشه n ام

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 15: توان های گویا

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 16: عبارت های جبری

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 17: ادامه مبحث عبارت های جبری

مدت زمان

33 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 18: ادامه مبحث عبارت های جبری

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 19: ادامه مبحث عبارت های جبری

مدت زمان

13 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل چهارم - معادله ها و نامعادله ها

آموزش ریاضی دهم

جلسه 20: معادله درجه دوم و روش های مختلف حل آن

مدت زمان

96 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 21: سهمی

مدت زمان

100 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 22: تعیین علامت

مدت زمان

150 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 23: تعیین علامت ( نامعادلات قدر مطلقی)

مدت زمان

25 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل پنجم - تابع

آموزش ریاضی دهم

جلسه 24: مفهوم تابع و بازنمایی های آن

مدت زمان

53 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 25: دامنه و برد تابع

مدت زمان

104 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 26: انواع توابع

مدت زمان

115 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل ششم - شمارش، بدون شمردن

آموزش ریاضی دهم

جلسه 27: شمارش - بخش اول

مدت زمان

53 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 27: شمارش - بخش دوم

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دهم - فصل هفتم - آمار و احتمال

آموزش ریاضی دهم

جلسه 28: احتمال + پیشامد های مرکب

مدت زمان

97 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دهم

جلسه 29: مقدمه ای بر علم آمار، جامعه و نمونه

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

استاد عربان