جلسه 1: مجموعه های متناهی و نامتناهی

فیلم آموزش ریاضی دهم جلسه اول درباره ” مجموعه های متناهی و نامتناهی” می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به مجموعه ها، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم ریاضی دهم با موضوع ” متمم یک مجموعه” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات ریاضی