آموزش رایگان عربی دهم

عربی دهم

جلسه 1: اسم، فعل، حرف

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 2: اعداد

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 3: اشکال فعل

مدت زمان

17 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 4: ادامه مبحث اشکال فعل

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 5: انواع جمله درعربی

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 6: فعل مجهول

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 7: حروف جر

مدت زمان

16 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی

عربی دهم

جلسه 8: اسم فاعل

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

دکتر سعیدی