جلسه 1: تعریف بار الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

جلسه اول فیزیک یازدهم مبحث “بار الکتریکی”به صورت کامل تدریس شده است. در پایان جلسه اول نیز نکته و تست های مربوطه به بار الکتریکی تدریس شده است.

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات فیزیک