جلسه 2: تعریف نیروی الکتریکی، فرمول ها و مفاهیم

جلسه دوم فیزیک یازدهم به آموزش مبحث “نیروی الکتریکی” می پردازد. مطالب و نکته های تکمیلی به همراه فرمول ها آموزش داده شده و در پایان جلسه نیز تست های مربوط به مبحث نیروی الکتریکی حل و بررسی شده است.

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات فیزیک