جلسه 2: عدد اتمی و عدد جرمی

فیلم آموزش شیمی دهم جلسه دوم درباره “عدد اتمی” و ” عدد جرمی” می باشد. در این جلسه این دو مفهوم به همراه مثال و نکته های کنکوری و تکمیلی آموزش داده شده است.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم شیمی دهم با موضوع “ایزوتوپ ” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات شیمی