شیمی دهم جلسه سوم

جلسه 3: ایزوتوپ

فیلم آموزش شیمی دهم جلسه سوم درباره ” آیا همه اتم های یک عنصر پایدار هستند؟  ” و ” ایزوتوپ ها ” می باشد. با استفاده از نمودار و چارت، نکاتی در خصوص ایزوتوپ های هیدروژن توضیح داده شده است. همچنین علاوه بر حل و بررسی خود را بیازمایید و باهم بیاندیشیم، در پایان جلسه به حل تست های این جلسه پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم شیمی دهم با موضوع ” عدد اتمی + عدد جرمی” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات شیمی