فیلم جلسه 1: عنصرها چگونه پدید آمده اند؟

فیلم آموزش جلسه اول شیمی دهم  درباره “کیهان زادگاه هستی”، “عناصر چگونه پدید آمده اند؟” و “مقایسه دو سیاره زمین و مشتری” می باشد.  علاوه بر حل و بررسی خود را بیازمایید، در پایان جلسه به حل تست های مربوطه پرداخته ایم. برای مشاهده سایر آموزش رایگان شیمی دهم بر روی لینک بزنید.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم شیمی دهم با موضوع ” عدد اتمی + عدد جرمی” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات شیمی