جلسه 3: جابجایی و مسافت

در جلسه سوم فیزیک دوازدهم مفهوم ” جابجایی” را بررسی میکنیم. جابجایی را بر روی “نمودار x-t ” تحلیل میکنیم و حالت های مختلف آن را با استفاده نمودار به صورت کامل توضیح می دهیم. درباره “مسافت” صحبت می کنیم و پس از تعریف آن به حل تست های مربوط به مباحث جابجایی و مسافت می پردازیم.

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات فیزیک