جلسه 1: مفاهیم اولیه حرکت بر خط راست

در جلسه اول فیزیک دوازدهم ابتدا تعاریف و مفاهیم اولیه حرکت بر خط راست از قبیل “سینماتیک“، “بردار مکان“، “حرکت و سکون“، “جابجایی“، ” مقایسه جابجایی با سکون” و… آموزش داده شده است. سپس در پایان تست های مربوط به این بخش از کتاب درسی را با یکدیگر مرور می کنیم.

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات فیزیک