آموزش رایگان شیمی دوازدهم

فصل اول - مولکول ها در خدمت تندرستی

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 1: مولکول ها در خدمت تندرستی

شاخص امید به زندگی چیست؟

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 2: حلال مناسب برای آلاینده ها

نکته های متیل اتیلین گلیکول ، اوره + نمک اسید

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 3: انواع پاک کننده ها

مطالب تکمیلی پاک کننده ها + نکته های صابون ها

مدت زمان

59 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 4: مطالب تکمیلی در مورد کلوئیدها

مطالب تکمیلی

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 5: علت تولید پاک کننده های غیر صابونی

در جستجوی پاک کننده های جدید

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 6: اسید و باز آرینوس

اسید ها و بازها

مدت زمان

61 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 7: درجه یونش

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 8: رسانای الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی

مطالب تکمیلی رسانای الکتریکی

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 9: ادامه رسانای الکتریکی محلول ها و قدرت اسیدی

حل تمرین و تست

مدت زمان

20 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 10: ثابت تعادل + واکنش های برگشت پذیر

ویژگی های واکنش های تعادلی

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 11:ثابت تعادل

حل تست

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 12: ثابت تعادل و قدرت اسیدی

ویژگی های واکنش های تعادلی

مدت زمان

46 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 13: مطالب تکمیلی PH

روابط مورد استفاده در مسائل PH

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 14: محاسبه PH اسید های قوی

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 15: حل تست PH

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 16: رابطه بین PH و Ka

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 17: خنثی شدن اسید قوی و باز قوی

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 18: خنثی شدن اسید ضعیف و باز قوی

حل تست

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 19: PH حاصل از اضافه کردن دو محلول اسیدی به یکدیگر

تغییر PH و POH اسیدها و باز های قوی حجم محلول

مدت زمان

25 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 20: PH، مقیاسی برای تعیین میزان اسیدی بودن

حل تمرین های دوره ای

مدت زمان

80 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فصل دوم - آسایش و رفاه در سایه شیمی

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 21: انجام واکنش با سفر الکترون

مطالب تکمیلی مفاهیم الکترو شیمی + جدول پتانسیل کاهشی استاندارد

مدت زمان

85 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 22: واکنش اکسایش - کاهش

حل تست + خود را بیازمایید

مدت زمان

59 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 23: سلول های الکتروشیمیایی + سلول های گالوانی

واکنش های شیمیایی و سفر هدایت شده الکترون ها

مدت زمان

59 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 24: ویژگی سلول استاندارد هیدروژن

حل تست + خود را بیازمایید

مدت زمان

82 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 25: مفهوم عدد اکسایش و تعیین آن

چند نکته برای تعیین سریع تر عدد اکسایش

مدت زمان

89 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 26: موازنه به کمک عدد اکسایش

شمار الکترون های مبادله شده

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 27: سلول سوختی، منبعی برای تولید انرژی سبز

مطالب تکمیلی سلول های سوختی + حل تست

مدت زمان

68 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 28: مطالب تکمیلی مقایسه سلول های با گالوانی

کاربرد سلول های الکترولیتی + مطالب تکمیلی برقکافت آب

مدت زمان

75 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 29: خوردگی، یک واکنش اکسایش - کاهش ناخواسته

نکات خوردگی آهن

مدت زمان

46 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 30: راه های جلوگیری از خوردگی آهن

آهن گالوانیزه

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 31: مطالب تکمیلی آبکاری

فرآیند هال

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 32: حل و بررسی تمرین های دوره ای فصل

مدت زمان

24 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فصل سوم - شیمی جلوه ای از هنر، زیبایی و ماندگاری

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 33: مطالب تکمیلی درصد جرمی

سلیس، زیبا، سخت و ماندگار + مقایسه کربن دی اکسید و سلیس

مدت زمان

87 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 34: سازه های یخی، زیبا و سخت، اما زودگذر

مقایسه جامد های کووالانسی با مواد مولکولی

مدت زمان

75 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 35: رفتار مولکول ها و توزیع الکترون ها

رفتار مولکول ها در میدان الکتریکی

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 36: روند تغییرات شعاع یونی در یک گروه

مطالب تکمیلی شعاع یونی

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 37: چینش زیبا، منظم و سه بعدی یون ها در جامدات یونی

مقایسه نسبت بار به شعاع + مقایسه چگالی بار در جدول دوره ای عناصر

مدت زمان

92 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 38: نحل و بررسی تست

مدت زمان

37 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 39: فلزها، عنصر های شکل پذیر با جلایی زیبا

تیتانیم، فلزی فراتر ار انتظار + تمرینات دوره ای + تست

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

فصل چهارم - شیمی، راهی به سوی آینده ای روشن تر

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 40: به دنبال هوای پاک

مدت زمان

22 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 41: انرژی فعال سازی در واکنش های شیمیایی

مقایسه واکنش های گرماده و گرماگیر

مدت زمان

49 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 42: مطالب تکمیلی کاتالیزور

انرژی فعالی سازی در واکنش های شیمیایی

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 43: آمونیاک و بهره وری در کشاورزی

تفسیر ثابت تعادل + محاسبه بازده درصدی یک واکنش شیمیایی

مدت زمان

90 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 44: اصل لوشاتلیه + اثر تغییر غلظت بر تعادل

مواد جامد و مایع خالص، بی تاثیر در جابه جایی تعادل

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 45: مطالب تکمیلی اثر تغییرات حجم بر جابجایی سامانه های تعادلی

اثر افزایش فشار (کاهش حجم) بر نمودار غلظت - زمان

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 46: مطالب تکمیلی اثر تغییر دمابر جابجایی تعادل

اثرتغییر دما بر نمودار غلظت - زمان

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 47: حل و بررسی نکته و تست

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان

آموزش شیمی دوازدهم

جلسه 48: ارزش فناوری های شیمیایی

گروه عاملی، کلید سنتز مولکول های آلی

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

استاد ملکشاهیان