جلسه 1: مولکول ها در خدمت تندرستی

فیلم آموزش شیمی داوزدهم جلسه اول درباره “شاخص امید به زندگی“است. علاوه بر حل و بررسی خود را بیازمایید، در پایان جلسه به حل تست پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم شیمی دوازدهم با موضوع ” حلال مناسب برای آلاینده ها” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات شیمی