جلسه 2: حلال مناسب برای آلاینده ها

فیلم آموزش شیمی دوازدهم جلسه دوم درباره “حلال مناسب برای آلاینده ها“، “نکته های متیل اتیلین گلیکول“، “اوره و نمک اسید” و … می باشد. علاوه بر حل و بررسی باهم بینندیشیم، یادآوری بر مطالب شیمی یازدهم داشته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم شیمی دوازدهم با موضوع ” انواع پاک کننده ها” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات شیمی