جلسه 3: انواع پاک کننده ها

فیلم آموزش شیمی دوازدهم جلسه دوم درباره “انواع پاک کننده ها” می باشد. همچنین نکات مربوط به مبحث “صابون ها” و “مطالب تکمیلی پاک کننده ها” نیز توضیح داده شده است.  همچنین در پایان جلسه به بررسی باهم بیندیشیم  پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم شیمی دوازدهم با موضوع ” حلال مناسب برای آلاینده ها” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات شیمی