آموزش رایگان ریاضی دوازدهم

ریاضی دوازدهم از بخش های مختلفی مانند تابع، مثلثات، حد بی نهایت و حد در بی‌نهایت، مشتق، کاربرد مشتق، هندسه و احتمال  تشکیل شده است. به صورت میانگین هر سال در کنکور از مبحث تابع 2 سوال، مثلثات 4 سوال، حد و پیوستگی 4 سوال، مشتق و کاربرد آن 4 سوال و هندسه 4 سوال مطرح می شود. پس با دقت فیلم آموزش رایگان ریاضی دوازدهم فیبوکا را مشاهده کنید.

برای دانلود جزوه های ریاضی دوازدهم فیبوکا، روی دکمه زیر کلیک کنید.

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل اول - تابع

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 1: توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 2: ادامه توابع چند جمله ای - توابع صعودی و نزولی

مدت زمان

36 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 3: ترکیب توابع

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 4: ادامه مبحث ترکیب توابع

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 5: ادامه مبحث ترکیب توابع

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 6: تابع وارون

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 7: نکته، تمرین و تست مبحث تابع وارون

مدت زمان

58 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 8: نکته، تمرین و تست مبحث تابع وارون

مدت زمان

65 دقیقه

مدرس

استاد عربان

خرید فیلم های آموزش ریاضی

شما می توانید فیلم های آموزشی ریاضی را به دو صورت تک پایه ( ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) و یا به صورت پکیج درس ریاضی خریداری نمائید. با خرید پکیج ها، می توانید از تخفیف های بیشتر نسبت به خرید تک پایه بهره مند شوید.

برای ورود به بخش محصولات و فیلم های آموزش ریاضی، بر روی دکمه زیر بزنید.

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل دوم - مثلثات

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 9: تناوب و تانژانت

مدت زمان

64 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 10:نکته و تست تناوب و تانژانت

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 11: نکته و تست تناوب و تانژانت + دایره مثلثاتی

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 12: ادامه مبحث دایره مثلثاتی

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 13: معادلات مثلثاتی

مدت زمان

55 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 14: ادامه مبحث معادلات مثلثاتی

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 15: نکته و تست معادلات مثلثاتی

مدت زمان

49 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 16: نکته و تست معادلات مثلثاتی

مدت زمان

50 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل سوم - حد بی نهایت و حد در بی نهایت

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 17: همسایگی + تقسیم یک چند جمله ای بر دو جمله ای

مدت زمان

47 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 18: یادآوری حد کلاس یازدهم

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 19: حد بی نهایت و حد در بی نهایت

مدت زمان

37 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 20: ادامه مبحث حد بی نهایت و حد در بی نهایت

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 21: ادامه مبحث حد بی نهایت و حد در بی نهایت

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 22: نکته و تست حد بی نهایت و حد در بی نهایت

مدت زمان

68 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 23: نکته و تست حد بی نهایت و حد در بی نهایت

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل چهارم - مشتق​

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 24: آشنایی با مفهوم مشتق+ اعمال جبری روی توابع

مدت زمان

76 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 25: مشتق + نکته و تست

مدت زمان

164 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 26: نکته و تست مشتق

مدت زمان

137 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 27: آهنگ تغییر + تست

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل پنجم - کاربرد مشتق

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 28: کاربرد مشتق

مدت زمان

125 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 29: نکته و تست کاربرد مشتق

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 30: بهینه سازی

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی دوازدهم - فصل ششم - هندسه

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 31: تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 32: نکته و تست تفکر تجسمی و آشنایی با مقاطع مخروطی

مدت زمان

78 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 33: دایره + نکته و تست

مدت زمان

139 دقیقه

مدرس

استاد عربان

فصل هفتم - احتمال

آموزش ریاضی دوازدهم

جلسه 34: قانون احتمال کل یا جمع احتمال ها

مدت زمان

70 دقیقه

مدرس

استاد عربان