فیزیک پایه دهم – رایگان

آموزش رایگان فیزیک پایه دهم

برای مشاهده آموزش رایگان فیزیک دهم با ما همراه باشید.

آموزش رایگان فیزیک دهم - فصل اول - فیزیک و اندازه گیری

آموزش فیزیک دهم

جلسه 1: فیزیک و روش کار فیزیکی

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 2: نماد علمی و تبدیل واحد ها

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 3: خطا و دقت گزارش ها

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 4: تخمین مرتبه بزرگی یا برآورد

مدت زمان

25 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 5: چگالی، فرمول های محاسبه احجام

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش رایگان فیزیک دهم - فصل دوم - ویژگی های فیزکی مواد

آموزش فیزیک دهم

جلسه 6: ویژگی های فیزیکی مواد - حالت های ماده

مدت زمان

80 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 7: ویژگی های فیزیکی مواد - فشار

مدت زمان

49 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 8: ویژگی های فیزیکی مواد - فشار مایع

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 9: روش حل مسایل لوله U شکل

مدت زمان

90 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 10: فشار مایع بر دیواره های ظرف

نیروهای وارد بر کف ظرف

مدت زمان

63 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 11: ویژگی های فیزیکی مواد - فشار گاز

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 12: شناوری و اصل ارشمیدس - روابط شاره جاری

مدت زمان

100 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش رایگان فیزیک دهم - فصل سوم - کار و انرژی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 13: کار، انرژی و توان

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 14: بررسی کار و مولفه های کار

مدت زمان

42 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 15: بررسی کار نیروی خاص

کار نیروهای وزن، کشسانی، کشش نخ، اصطکاک

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 16:تدریس مبحث کار کل

مدت زمان

51 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 17: روابط بین کار و انرژی

تعریف و اثبات روابط، چند نکته مهم

مدت زمان

93 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 18: بررسی و حل تست های مبحث کار و انرژی

مدت زمان

70 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 19: اجسام متصل به هم - پایستگی انرژی

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 20: توان و بازده ( تعریف فرمول ها و حل تست)

مدت زمان

56 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش رایگان فیزیک دهم - فصل چهارم - دما و گرما

آموزش فیزیک دهم

جلسه 21: دما، دماسنجی، دماسنج ترموکوپل

مدت زمان

65 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 22: بررسی انبساط گرمایی در حالت های مختلف ماده

مدت زمان

105 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 23: آموزش مباحث گرما و تعریف فرمول ها

مدت زمان

105 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 24:آموزش ظرفیت گرمایی - بازده گرمایی گرمکن

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 25: دمای تعادل - روش کلی حل مسائل تعادل

مدت زمان

118 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 26: راه های انتقال گرما (رسانش، همرفت، تابش)

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

آموزش فیزیک دهم

جلسه 27: قانون عمومی گاز های کامل

مدت زمان

70 دقیقه

مدرس

استاد حنایی

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید