جلسه 3: خطا و دقت گزارش ها​

در فیزیک دهم جلسه سوم انواع وسایل اندازه گیری و ویژگی ها و خصوصیات هر یک از آنها توضیح داده شده است. نحوه صحیح گزارش اندازه گیری  و روش های داشتن اندازه گیری دقیق تر با ذکر مثال هایی تدریس شده است. همچنین برای درک بهتر مطالب در پایان جلسه به بررسی و حل تست های کنکوری و تالیفی پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم فیزیک دهم با موضوع ” نماد علمی و تبدیل واحد ها” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات فیزیک