جلسه 1: فیزیک و روش کار فیزیکی

در جلسه اول فیزیک دهم ابتدا تعاریف اولیه فیزیک و مفاهیم آموزش داده شده است.سپس روش کار فیزیک و تمامی مراحل تبدیل یک مشاهده به یک قانون و اصل را توضیح می دهیم.انواع کمیت ها و یکاهای فیزیکی را معرفی میکنیم و در پایان تست های مربوط به این بخش از کتاب درسی را با یکدیگر مرور می کنیم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم فیزیک دهم با موضوع ” نماد علمی و تبدیل واحد ها” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات فیزیک