ریاضی یازدهم – رایگان

آموزش رایگان ریاضی یازدهم

برای مشاهده و دانلود آموزش رایگان ریاضی یازدهم، جلسه مورد نظر خود را از فهرست زیر انتخاب نموده و دکمه مشاهده و دانلود را بزنید.

همچنین می توانید برای دانلود جزوه های ریاضی یازدهم، روی دکمه دانلود رایگان جزوه ریاضی یازدهم کلیک کنید.

همچنین می توانید فیلم های آموزش رایگان ریاضی دهم را با کلیک بر روی دکمه زیر مشاهده کنید.

آموزش رایگان ریاضی یازدهم - فصل اول - هندسه تحلیلی و جبر

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 1: هندسه تحلیلی - بخش اول

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 2: هندسه تحلیلی - بخش دوم

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 3: هندسه تحلیلی - بخش سوم

مدت زمان

41 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 4: معادلات درجه دوم و تابع درجه 2 - بخش اول

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 5: معادلات درجه دوم و تابع درجه 2 - بخش دوم

مدت زمان

60 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 6: معادلات درجه دوم و تابع درجه 2 - بخش سوم

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 7: معادلات درجه دوم و تابع درجه 2 - بخش چهارم

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 8: معادلات گویا و معادلات رادیکالی - بخش اول

مدت زمان

54 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 9: معادلات گویا و معادلات رادیکالی - بخش دوم

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 10: معادلات گویا و معادلات رادیکالی - بخش سوم

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 11: معادلات گویا و معادلات رادیکالی - بخش چهارم

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

استاد عربان

خرید فیلم های آموزش ریاضی

شما می توانید فیلم های آموزشی ریاضی را به دو صورت تک پایه ( ریاضی پایه دهم، یازدهم و دوازدهم) و یا به صورت پکیج درس ریاضی خریداری نمائید. با خرید پکیج ها، می توانید از تخفیف های بیشتر نسبت به خرید تک پایه بهره مند شوید.

برای ورود به بخش محصولات و فیلم های آموزش ریاضی، بر روی دکمه زیر بزنید.

آموزش رایگان ریاضی یازدهم - فصل دوم - هندسه

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 12: ترسیم های هندسی - بخش اول

مدت زمان

73 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 13: ترسیم های هندسی - بخش دوم

مدت زمان

62 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 14: استدلال و قضیه تالس

مدت زمان

65 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 15: ادامه مبحث استدلال و قضیه تالس

مدت زمان

44 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 16: تشابه مثلث ها

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 17: ادامه مبحث تشابه مثلث ها

مدت زمان

27 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی یازدهم - فصل سوم - تابع

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 18: آشنایی با انواع تابع - بخش اول

مدت زمان

66 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 19: آشنایی با انواع تابع - بخش دوم

مدت زمان

46 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 20: آشنایی با انواع تابع - بخش سوم

مدت زمان

45 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 21: آشنایی با انواع تابع - بخش چهارم

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 22: وارون یک تابع و تابع یک به یک

مدت زمان

49 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 23: تست و تمرین وارون یک تابع و تابع یک به یک

مدت زمان

31 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 24: اعمال جبری روی توابع

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 25: اعمال جبری روی توابع - بخش دوم

مدت زمان

40 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی یازدهم - فصل چهارم - مثلثات

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 26: دایره مثلثاتی

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 27: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی

مدت زمان

29 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 28: روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی - بخش دوم

مدت زمان

95 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 29: رسم توابع سینوس و کسینوس

مدت زمان

48 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش رایگان ریاضی یازدهم - فصل پنجم - توابع نمایی و لگاریتمی

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 30: تابع نمایی و ویژگی های آن

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 31: تابع لگاریتمی و ویژگی های آن

مدت زمان

118 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 32: حل تست و تمرین فصل پنجم

مدت زمان

23 دقیقه

مدرس

استاد عربان

فصل ششم - حد و پیوستگی

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 33: روش هورنر + فرآیند های حدی + تشخیص حد تابع

مدت زمان

68 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 34: محاسبه حد توابع

مدت زمان

116 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 35: تشخیص حد تابع با توجه به نمودار + پیوستگی

مدت زمان

52 دقیقه

مدرس

استاد عربان

فصل هفتم - آمار و احتمال

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 36: احتمال شرطی + پیشامدهای مستقل

مدت زمان

77 دقیقه

مدرس

استاد عربان

آموزش ریاضی یازدهم

جلسه 37: آمار + شاخص های عددی

مدت زمان

77 دقیقه

مدرس

استاد عربان

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید