جلسه 1: هندسه تحلیلی - بخش اول​

فیلم آموزش ریاضی یازدهم جلسه اول درباره ” هندسه تحلیلی ​”  بخش اول می باشد. در این فیلم آموزشی علاوه بر تدریس مفاهیم و نکات مربوط به هندسه تحلیلی، به حل تمرین و تست برای درک بهتر مطالب پرداخته ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم ریاضی یازدهم با موضوع ” بخش دوم هندسه تحلیلی” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات ریاضی