جلسه 3: الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها

فیلم آموزش شیمی یازدهم جلسه سوم درباره ” الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها” می باشد. در این جلسه علاوه بر حل و بررسی با هم بیندیشیم های کتاب، به حل تست و بررسی نکات این مباحث پرداخته شده است.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول شیمی یازدهم

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات شیمی