جلسه 2: شعاع اتمی

فیلم آموزش شیمی یازدهم جلسه دوم درباره “شعاع اتمی” می باشد.  همچنین درباره روند تغییر شعاع اتمی در یک گروه، فلزها و واکنش پذیری آنها، روند تغییرات واکنش پذیری فلزها در یک گروه و …. صحبت کرده ایم. علاوه بر مفاهیم کتاب درسی و مطالب تکمیلی، به حل چندین مثال و بررسی نکته های این مباحث نیز پرداخته شده است.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم شیمی یازدهم با موضوع ” الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها ” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات شیمی