آموزش زیست یازدهم – صفر تا صد – ویژه کنکور 1402 – دانلود فیلم و جزوه

آموزش زیست یازدهم

فیلم آموزش زیست یازدهم تجربی فیبوکا دارای درسنامه ای به شدت قوی و کامل می باشد که با شکل های بسیار جذابی تقویت شده است و این موضوع تفهیم مطالب کتاب را برای دانش آموزان بسیار ساده می نماید. درسنامه ها به صورت آموزش گام به گام و تقریباً بدون مطالب حاشیه ای و خارج از کتاب درسی ارائه شده که نکات کلیدی و استنباطی با بیان تمام اصطلاحات جدید و قدیمی در آن دیده می شود، به گونه ای که دانش آموز با درک درست آنها مطالب و مفاهیم کتاب زیست یازدهم را یاد گرفته و قادر به تحلیل تست های ارائه شده می باشد.

در این فیلم ها، برای تحلیل شکل های زیست یازدهم از تصاویر جذاب که از کیفیت بالایی برخوردار است، استفاده شده تا نکات شکل های زیست یازدهم تجربی به بهترین شکل به دانش آموزان آموخته شود.

دانلود آموزش زیست یازدهم

دانلود جزوه فصل اول زیست یازدهم

دانلود درس نامه زیست شناسی پایه یازدهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

دانلود تست های زیست شناسی پایه یازدهم فصل اول

وارد شوید
برای دسترسی به محتوای این درس کافیست وارد سایت شوید.

آموزش زیست یازدهم فصل اول - تنظیم عصبی

آموزش زیست یازدهم

جلسه 1: گفتار اول

یاخته‌های بافت عصبی

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 2: گفتار دوم

ساختار دستگاه عصبی

مدت زمان

79 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 3: تست های فصل اول

بررسی و حل تست های فصل اول زیست یازدهم

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

تصاویر فیلم زیست شناسی یازدهم

آموزش زیست یازدهم فصل دوم - حواس

آموزش زیست یازدهم

جلسه 4: گفتار اول

گیرنده‌های حسی

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 5: گفتار دوم

حواس ویژه

مدت زمان

57 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 6: گفتار دوم

ادامه مبحث حواس ویژه

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 7: گفتار سوم

گیرنده‌های حسی جانوران

مدت زمان

11 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 8:

بررسی و حل تست های فصل دوم زیست یازدهم

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل سوم - دستگاه حرکتی

آموزش زیست یازدهم

جلسه 9: گفتار اول

استخوان‌ها و اسکلت

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 10: گفتار دوم

ماهیچه و حرکت

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 11:

بررسی و حل تست های فصل سوم زیست یازدهم

مدت زمان

74 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل چهارم - تنظیم شیمیایی

آموزش زیست یازدهم

جلسه12: گفتار اول

ارتباط شیمیایی

مدت زمان

22 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 13: گفتار دوم

غده‌های درون‌ریز

مدت زمان

73 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 14: گفتار سوم

بررسی و حل تست های فصل چهارم زیست یازدهم

مدت زمان

149 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل پنجم - ایمنی

آموزش زیست یازدهم

جلسه 15: گفتار اول

نخستین خط دفاعی؛ ورود ممنوع

مدت زمان

16 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 16: گفتار دوم

دومین خط دفاعی؛ واکنش‌های عمومی اما سریع

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 17: گفتار سوم

سومین خط دفاعی؛ دفاع اختصاصی

مدت زمان

56 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 18:

بررسی و حل تست های فصل پنجم زیست یازدهم

مدت زمان

73 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل ششم - تقسیم یاخته

آموزش زیست یازدهم

جلسه 19: گفتار اول

کروموزوم

مدت زمان

43 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 20: گفتار دوم

میتوز و تقسیم میتوز

مدت زمان

32 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 21: گفتار سوم

میوز و تولید مثل جنسی

مدت زمان

34 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 22:

بررسی و حل تست های فصل ششم زیست یازدهم

مدت زمان

69 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل هفتم - تولید مثل

آموزش زیست یازدهم

جلسه 23: گفتار اول

دستگاه تولید مثل در مرد

مدت زمان

39 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 24: گفتار دوم

دستگاه تولید مثل در زن

مدت زمان

35 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 25: گفتار سوم

رشد و نمو جنین

مدت زمان

26 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 26: گفتار چهارم

تولید مثل در جانوران

مدت زمان

14 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 27:

نکات و مباحث ترکیبی فصل هفتم

مدت زمان

24 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 28:

بررسی و حل تست های فصل هفتم زیست یازدهم

مدت زمان

92 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل هشتم - تولید مثل نهان‌دانگان

آموزش زیست یازدهم

جلسه 29: گفتار اول

تولید مثل غیر جنسی

مدت زمان

11 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 30: گفتار دوم

تولید مثل جنسی

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 31: گفتار سوم

از یاخته تخم تا گیاه

مدت زمان

16 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 32:

حل و بررسی تست های فصل هشتم زیست یازدهم

مدت زمان

86 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم فصل نهم - پاسخ گیاهان به محرک‌ها

آموزش زیست یازدهم

جلسه 33: گفتار اول

تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان

مدت زمان

30 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 34: گفتار دوم

انواع پاسخ گیاهان به محیط

مدت زمان

13 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

آموزش زیست یازدهم

جلسه 35:

حل و بررسی تست های فصل نهم زیست یازدهم

مدت زمان

67 دقیقه

مدرس

دکتر عبدالله پور

درباره دکتر فواد عبدالله پور

بنر درس زیست
  • رتبه ۵ کنکور کارشناسی ارشد بیوشیمی پزشکی
  • رتبه ۱ کنکور دکتری بیوشیمی پزشکی
  • مولف کتاب های سری شهاب مبتکران (نظام قدیم)
  • مولف کتاب های سری GPS مبتکران (نظام جدید)
  • مولف کتاب فیل زیست مبتکران
  • ۱۱ سال سابقه تدریس زیست شناسی کنکور
  • مدرس کنکور کارشناسی ارشد و دکتری در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران

محصولات مرتبط

برای خرید فیلم آموزش زیست شناسی فیبوکا می توانید بر روی لینک زده و یا از بین محصولات زیر، فیلم های آموزشی مورد نظر خود را به سبد خرید اضافه کنید.

پکیج کامل درس زیست شناسی

فیلم های آموزشی زیست شناسی فیبوکا دارای خصوصیات زیر هستند: ۱) کلیه فصل های زیست شناسی در قالب اسلایدهای فوق…

Original price was: 2,800,000 تومان.Current price is: 1,120,000 تومان.
آموزش زیست دهم
40%
تخفیف

فیلم آموزش زیست دهم

خرید فیلم آموزش زیست دهم با خرید فیلم آموزش زیست دهم فیبوکا، مفاهیم کتاب درسی را به راحتی و با…

Original price was: 880,000 تومان.Current price is: 530,000 تومان.
آموزش زیست دوازدهم
40%
تخفیف

خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم

خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم با خرید فیلم آموزش زیست دوازدهم از ویژگی های متمایز آن بهره مند شوید. حجم…

Original price was: 960,000 تومان.Current price is: 576,000 تومان.

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید