جلسه 2: گفتار دوم - ساختار دستگاه عصبی

در جلسه دوم زیست یازدهم  به بررسی گفتار دوم فصل اول زیست یازدهم به موضوع ” ساختار دستگاه عصبی ” پرداخته شده است. این جلسه شامل دو فیلم آموزشی می باشد که به بررسی دستگاه عصبی مرکزی، دستگاه عصبی محیطی، محافطت از مغز و نخاع، دستگاه عصبی جانوران و …. پرداخته است. برای تدریس بهتر از نمودار و تصاویر گرافیکی جذاب استفده شده است. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه سوم زیست یازدهم با موضوع ” حل تست های فصل” 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات زیست شناسی