جلسه 1: گفتار اول - یاخته‌های بافت عصبی

در جلسه اول زیست یازدهم  به بررسی گفتار اول فصل اول زیست یازدهم به موضوع ” یاخته‌های بافت عصبی ” پرداخته شده است. از عکس ها و نمودار ها برای توضیح بهتر ” انواع یاخته های عصبی”، ” بافت عصبی” ، “پتانسیل های یاخته ها” ، پتانسیل عمل” و … استفاده کرده ایم. 

محصولات پایه یازدهم

سایر محصولات زیست شناسی