جلسه 3: گفتار سوم - پروتئین‌ها

در جلسه سوم زیست دوازدهم به بررسی گفتار سوم فصل اول زیست دوازدهم به موضوع ” پروتئین‌ها “ پرداخته شده است. این جلسه شامل دو فیلم آموزشی می باشد که به بررسی ” آمینو اسیدها “ ساختار و نکات مربوطه پرداخته شده است. برای تدریس بهتر از نمودار و تصاویر گرافیکی جذاب استفاده شده است. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول زیست دوازدهم با موضوع ” نوکلئیک اسیدها ” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات زیست شناسی