جلسه 1: گفتار اول - نوکلئیک اسیدها

در جلسه اول زیست دوازدهم به بررسی گفتار اول فصل اول زیست دوازدهم به موضوع ” نوکلئیک اسیدها” پرداخته شده است. این جلسه شامل دو فیلم آموزشی می باشد که به بررسی آزمایش های گریفیت، توضیح نکات این آزمایش، آزمایش اسوالد ایوری  و …. پرداخته است. برای تدریس بهتر از نمودار و تصاویر گرافیکی جذاب استفده شده است. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم زیست دوازدهم با موضوع ” همانند سازی دِنا” 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات زیست شناسی