جلسه 3 زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده) - گفتار سوم (یاخته و بافت در بدن انسان)

فیلم آموزش زیست دهم جلسه سوم به بررسی مباحث گفتار سوم زیست دهم پرداخته است. “یاخته و بافت در بدن انسان” را توضیح داده ایم . ویژگی های یاخته را با استفاده از نمودار توضیح دادیم. “یاخته های جانوری و گیاهی “را با استفاده از تصاویر و نمودار ها شرح داده و ساختار غشای پلاسما را توضیح داده ایم.

در خصوص “انتشار ساده” و “انتشار تسهیل شده” توصیح داده شده و با استفاده از تصاویر “اسمز” را آموزش داده شده است. 

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم زیست دهم با موضوع ” گستره حیات” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات زیست شناسی