جلسه 2 زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده) - گفتار دوم (گستره حیات)

فیلم آموزش زیست دهم جلسه دوم ابتدا ویژگی های جانداران رو با استفاده نمودار توضیح داده ام. “سطوح سازمان یابی حیات”، “سطوح مختلف حیات” و “سطوح رده بندی” رو با استفاده از تصاویر و نمودار شرح دادیم. 

برای توضیح و تشریح کامل مباحث کربوهیدرات ها، مونو ساکارید ها، دی ساکارید ها، لیپیدها و… از تصاویر، نمودار ها و فلوچارت های جذاب استفاده کرده ایم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه اول زیست دهم با موضوع ” زیست شناسی چیست؟” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات زیست شناسی