جلسه 1 زیست دهم : فصل اول ( دنیای زنده) - گفتار اول (زیست شناسی چیست؟)

فیلم آموزش زیست دهم جلسه اول به بررسی مباحث گفتار اول زیست دهم پرداخته است. “یگانگی و گوناگونی حیات” را توضیح داده ایم و “فناوری های نوین” را با استفاده از نمودار و چارت نمایش داده ایم. “پروانه مونارک” را به صورت کامل بررسی نموده و درباره “تامین غذای سالم” صحبت کردیم.

جلسه مرتبط : مشاهده فیلم جلسه دوم زیست دهم با موضوع ” گستره حیات” 

محصولات پایه دهم

سایر محصولات زیست شناسی