جلسه چهارم: حل تست های فصل اول زیست دوازدهم

در جلسه چهارم زیست دوازدهم به بررسی و حل تست های فصل اول پرداخته ایم. 

محصولات پایه دوازدهم

سایر محصولات زیست شناسی